Hmong_MediaNewsSức khỏe

Tiv thaiv yam mob Covid-19

Tiv thaiv yam mob Covid-19 cia kom tsis kis mus rau txhua tus nyob thoob zej thoob zos thiab thoob teb thoob chaw.

Yam mob Covid-19 yog ib yam mob awg, mob hlab pa hlab ntsw ua rau neeg tuag yog tsis paub thiab mus kho sai nrawm thiab kis mus rau txhua tus, yog li nws thiaj txaus ntxhai heev. Peb yuav thij faj li cas thiaj pov vim tau rau peb tus kheej tsis kis cov kab moob Covid-19 ni. Thov sawv daws ceev faj tej lus nyiaj lus kub hauv qab no.

Kab mob corona virus

Tiv thaiv yam mob Covid-19

  1. Peb mus kas kiab nquam khw los yog mus koom rau tej lub nteeg muaj neeg coob peb yuav tsum pog qhov ncauj kom zoo.
  2. Peb yuav tsis tau mus los rau ntawm tej qhov chaw muaj neeg mob, thiab peb yuav pog qhov ncauj kom yog raws li kib teem thiab yuav looj vuam txwv tes kom zoo yog peb yuav mus ntsib los yog saib xyuas tus neeg nws muaj mob.
  3. Peb yuav tsum nrho tshuaj yaj ceeg ntxua tev, ntxua taw kom hus si thiab tsis nrho tes plws qhov ntsej qhov muag.
  4. Peb yuav tsum tsis mus txuj mus plws tej tsiaj tim ib yog tsis plws cov tsij qus.
  5. Ua zaub ua mov peb yuav ua kom siav siav mam li noj thiab yuav noj txau teem, noj kom tsau npo.

Paub cia ceev faj tsis kis yam mob Covid-19

Yog sawv daws ua zoo tej yam saum no ces nws yuav kis tsis tau yam mob ni ntawm 90% vim cov kab mob corona virus ni los ntawm tej tes, qaub ncaug, chaws nyob,… yog li thov sawv daws koom tiv thaiv zoo yam mob Covid-19 ni.

Ua tsaug ntau.

Admin Hmong #3Hmoob

Chia sẻ ngay

About Author

Comment here