Tạp chí Nghiên cứu Khoa học của người H’mông là một ấn phẩm học thuật được đánh giá ngang hàng và độc lập dành cho các cuộc thảo luận học thuật về lịch sử của người H’mông, văn hóa của người H’mông, người H’mông và các khía cạnh khác về kinh nghiệm của người H’mông ở Mỹ, người H’mông các Nước châu Á và cũng như trên toàn thế giới. Tạp chí Nghiên cứu của người H’mông đã xuất bản được rất nhiều tập về nhiều vấn đề khác nhau.

Trong thời gian này, Tạp chí Nghiên cứu của người Mông đã trở thành tạp chí học thuật có thẩm quyền và được trích dẫn rộng rãi nhất dành cho các nghiên cứu học thuật liên quan đến văn hóa và lịch sử của người H’mông. 

Dưới đây sẽ các Tạp chí Nghiên cứu khoa học bản beta được xuất bản gần đây nhất, mọi người muốn đọc hãy truy cập đường dẫn cuối trang:

Đường dẫn https://www.hmongstudiesjournal.org/hsj-volume-202019.html

Nguồn tạp chí gốc : Hmong Studies Journal