Giáo dụcHmong_MediaKinh tếNewsNghiên Cứu Khoa HọcSức khỏeVăn hóa - Phong tục

Tham txog yam mob Covid-19

Tham txog yam mob Covid-19 (coronavirus)

Nyob zoo tag tsoog niam txiv kwv tij neej tsa phooj ywg Hmoob txheeb nyiam. Zoo siab hnub no Kuv yuav tham txog ib qhov xov xwm kub heev tau ib lub hlis los no. Qhov xov xwm Kuv yuav tham yog Yam mob Covid-19 los ntawm cov kab Corona.

Duab: Global new

Hauv qab no Kuv yuav tham qhia rau sawv daws paub los ntawm yam mob Covid-19 thiab tiv thaiv cov kab mob no. Nws muaj 4 theem, Kuv thov sawv daws kom saib mloog.

Theem 1. Cov kab mob Corona nws tshwm tawm hov nte los lawm? 

Lub npe Corona nws yog sau ntawv lus LaTin thiab nws txhais tau hais tias ib lub pov haum, vim cov yib xeeb muab tsoom teem tawm los ntsia pom tus kab mob no nws ci ci zoo xws li ib lub pov haum. Kab mob Corona no yog ib yam mob hlab ntsws thiab kev ua pa. Cov kab mob ni nws twb tshwm tawm thaum xyoo 1960 lawm. Si ma tus neeg thawj thawj raug mob cov kab mob ni nws kis qos ntawm cov qaib los thiab tsuas yog mob hlab ntsws, muaj 2 tus raug mob qhov ntswg. Thaum ntaws cov kab mob no muab npe hu ua Coronavirus 229E thiab Coronavirus OC43. Lawv qab ntaws nws ho tshwm tawm cov kab mob koom ib xeem Corona. xws li SARS-CoV xyoo 2003, HCoV-NL63 xyoo 2004, HKU1 xyoo 2005, MARS-CoV xyoo 2012. Los txog rau hnub 31/12/2019 tau tshwm tawm ib tsoom kab mob tshiab. Tsoom kab mob ni tau muab lub npe hu ua 2019-nCoV pom kom tshwm nyob rau nroog Vũ Hán, Hồ Bắc, Tsoob Kuj (peb Hmoob ib txhia hu ua Suav teb) thiab muaj ib phaum mob yom ceev heev ntawm lub nroog Vũ Hán ni. Laws qab ntaws nws pheej kis, pheej kis thiaj tau kis mus thoob ntiaj teb li nyim no. Yog lis Txws Yib Xeeb Ntiaj Teb (WHO) thiaj muab hloog lub npe hu ua Covid-19.

Ntxuav Tes

Theem 2. Thaum nws chiv mob yog chiv li cas kom peeb thiaj paub tau hais tias nws yog mob CoVid-19.

 1. Dias taub hau thiab tsis zoo nyob
 2. Kub daug 38 twm
 3. Hnoog los sis puas mob qa
 4. Los kua ntswg
 5. Laj ua pa
 6. Mob tej leeg nqaij

Yog leej tws ntsib thiab muaj tej yam li kuv hais saum no cev sai sai mus yib yeem cia yib xeeb saib xyuav. Cia thiaj yuav kho tau sai nrawm.

Npog Ncauj

Theem 3. Peb yuav thij faj li cas thiaj pov vim tau rau peb tus kheej tsis kis cov kab moob Covid-19 ni.

 1. Peb mus kas kiab nquam khw los yog mus koom rau tej lub nteeg muaj neeg coob peb yuav tsum pog qhov ncauj kom zoo.
 2. Peb yuav tsis tau mus los rau ntawm tej qhov chaw muaj neeg mob, thiab peb yuav pog qhov ncauj kom yog raws li kib teem thiab yuav looj vuam txwv tes kom zoo yog peb yuav mus ntsib los yog saib xyuas tus neeg nws muaj mob.
 3. Peb yuav tsum nrho tshuaj yaj ceeg ntxua tev, ntxua taw kom hus si thiab tsis nrho tes plws qhov ntsej qhov muag.
 4. Peb yuav tsum tsis mus txuj mus plws tej tsiaj tim ib yog tsis plws cov tsij qus.
 5. Ua zaub ua mov peb yuav ua kom siav siav mam li noj thiab yuav noj txau teem, noj kom tsau npo.

Theem 4.

Nyuam qhuav qhib ib lub xyoo tshiab thiab peb twb tab tom paj cim qoob tshiab los luag peej cas txog yam mob kis no. Kuv thov hais rau ib tsoom niam txiv kwv tij phooj ywg hmoob txheeb nyiam. Nej sawv daws tsis txhob txob, tsis txhob xav ntau, yam mob no kuj tsis txaug ntshais thiab vim nyim no peb Yib xeeb, yib yeem twb los sij zoo lawm.

Video

Thiab Txws Yib Xeeb Ntiaj Teb (WHO) twb pib mus nrhiav thiab ua cov tshuaj los thij faj cov kab moob corona tshiab no lawm. Lawv yauv thoob pom thiab coj los siv rau ntawm 4 – 18 lub hlis tuaj no. Peb yuav tsum rau rau siab khwv thiab pov vim zoo rau peb tus khej, peb tsev neeg, peb lub zos thiab peb lub teb lub chaws.

Admin #3Hmoob #Hmoob #Hmong Viet Nam

Chia sẻ ngay

About Author

Comment here